ลงทะเบียน / ยกเลิก - Learning แบบฟอร์มคำนวนของอปท. ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • A1 ภาคกลาง
 • A2 ภาคเหนือ
 • A3 ภาคตะวันออก
 • A4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • A4 ภาคใต้
 • A6 ภาคใต้ชายแดน
1 2 3 4 5 6
*
*
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขั้นตอนการบันทึกคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อปท.) สามารถดาวน์โหลดได้ที่

  https://s-url.bb.go.th/i55ge


  สามารถแนบไฟล์เอกสารคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลง ได้ที่เมนู ระบบแนบไฟล์เอกสารประกอบคำขอ > 1 โปรแกรม > 1.1 Upload File/Download File เอกสาร
  โดยให้แนบไฟล์ที่ขั้น 5B.1 ขั้นสภาฯ
    กรณีคำขอเพิ่ม ให้เลือกหัวข้อเอกสารหลักเป็น "เอกสารประกอบการขอเพิ่มงบประมาณ"
    กรณีคำขอเปลี่ยนแปลง ให้เลือกหัวข้อเอกสารหลักเป็น "เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงฯ"
  ข้อสงสัยด้านหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ และขั้นตอน/วิธีการใช้งานระบบติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบหน่วยรับงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่, สำนักงานงบประมาณเขตที่ 1-18)
 1. สอบถามหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอฯ และการใช้งานระบบเบื้องต้นกับ “น้องสตางค์”
 2. สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ (8.30-16.30 น.) 02-114-7637

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ

ติดต่อสอบถาม
 1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบหน่วยรับงบประมาณ
  - กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ (ทม./ทน.)
  - สำนักงานงบประมาณเขตที่ 1-18 (อบจ.)
 2. การใช้งานระบบเบื้องต้นผ่าน ChatBot (น้องสตางค์)
 3. การใช้งานระบบผ่าน Call Center (8.30 - 16.30 น.)
  โทรศัพท์ : 02-114-7637
  อีเมล : bbict.bbl@gmail.com

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ