สำนักงบประมาณ - Budgeting ติดต่อเจ้าหน้าที่
  • A1 ภาคกลาง
  • A2 ภาคเหนือ
  • A3 ภาคตะวันออก
  • A4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • A4 ภาคใต้
  • A6 ภาคใต้ชายแดน
1 2 3 4 5 6
*
*
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบ
1) ปัญหาด้านนโยบายและระเบียบ ติดต่อสอบถาม ที่หมายเลขโทรศํพท์ 0 2265 9043 ต่อ 1033, 1621, 1660, 1652, 1642
2) ปัญหาด้านเทคนิคและการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศํพท์ 0 2265 - 1718, 1702, 1745 1716, 1706, 1710 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ